DOKUMENTY SZKOLNE

DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY 2022/23

REGULAMIN PROTOKOŁOWANIA ZEBRAŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN  RADY RODZICÓW

Regulamin korzystania przez uczniów  z podręczników lub materiałów  edukacyjnych

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURY PROWADZENIA  ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

PROCEDURY ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

 ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

REGULAMIN WYCIECZEK

PROCEDURY ZWIĄZANE Z PODEJMOWANIEM DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI „SREBRNA TARCZA”

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW SZKOLNYCH   zał. 1   zał.2    zał.3       


PROCEDURA BEZPIECZENSTWA w PSP NR 3 w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PLACÓWKI                                                                        DLA DZIECI Z KLAS 1-3 OD 18.01.2021

Regulamin oceniania zachowania  w okresie zdalnego nauczania w klasach 1-8 

Zasady edukacji zdalnej na wypadek zamknięcia szkoły  lub wprowadzenia kwarantanny


Procedura korzystania z sal gimnastycznych i obiektów sportowych podczas pandemii 

Zasady zdalnego nauczania wf


Kodeks etyki nauczyciela i pracownika niepedagogicznego


REGULAMIN usługi „Office 365” 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE (obowiązuje od 6.05.2020 do odwołania)

PROCEDURA BEZPIECZENSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PLACÓWKI DLA DZIECI  Z KLAS 1-3 W  OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM ZWIĄZANYM Z COVID-19
Załącznik nr 1 do procedury bezpieczenstwa związanym z Covid-19 (word)

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PLACÓWKI W CELU PROWADZENIA KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH  W  OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM
ZWIĄZANYM Z COVID-19
WSKAZÓWKI DLA UCZNIÓW

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ  W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH NA CZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19

ZASADY BEZPIECZENSTWA NA EGZAMINIE "ÓSMOKLASISTY" 

Harmonogram zwrotów podręczników

Regulamin - "Srebrna tarcza"
Wniosek o odznakę "Srebrna tarcza" (word)

Regulamin "Złota tarcza"
Wniosek o odznake "Złota tarcza" (word)

Regulamin przyznawania tytułu "UCZEŃ ROKU"