DLA RODZICA


Wykaz zajęć pozalekcyjnych 2020/21


Program Profilaktyczno wychowawczy 2020- 2021


Wyprawka pierwszoklasisty w roku szkolnym 2020/21


STATUT SZKOŁY


Regulamin korzystania przez uczniów  z podręczników lub materiałów  edukacyjnych

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURY PROWADZENIA  ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

PROCEDURY ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

REGULAMIN WYCIECZEK

PROCEDURY ZWIĄZANE Z PODEJMOWANIEM DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI „SREBRNA TARCZA”

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW SZKOLNYCH   zał. 1   zał.2    zał.3       
 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 

mgr Danuta Gawrońska

 Poniedziałek        900 -  1400

 Wtorek                  900 – 1300   

Środa                     700 – 1300

Czwartek             1030 – 1530

W dniu wywiadówki pedagog pracuje w godzinach 1100 – 1600.

Piątek                    700 – 1200


Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021


L.p

Termin

Tematyka

Prowadzący

1.

10.09.2020

kl. I – VIII godz. 16.30

 1. Wybory do rad oddziałowych.
 2. Przedstawienie dokumentów regulujących pracę w szkole (Program wychowawczo- profilaktyczny)
 3. Zapoznanie (kl. I)  i przypomnienie (kl. II-VIII)  zasad korzystania z dziennika elektronicznego.
 4. Zapoznanie z Regulaminem korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 5. Przypomnienie zasad współpracy z rodzicami.
 6. Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2019/2020:
 • przedstawienie kalendarza roku szkolnego ( dni wolne)
 • zapoznanie rodziców z planowanymi imprezami szkolnymi, wspólne ustalenie imprez klasowych.
 1. Przedstawienie propozycji zajęć dodatkowych, wyrównawczych.
 2. Program zajęć WDŻ oraz deklaracja rodziców dotycząca uczestnictwa dziecka w zajęciach WDŻ
 3. Deklaracje  rodziców:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- zgoda na umieszczanie wizerunku dziecka

- udział dziecka w zajęciach z przedmiotu religia/etyka

- uczestnictwo dziecka w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, socjoterapeutycznych, specjalistycznych,

- uczestnictwo w wycieczkach, „zielonej szkole”.

11.  Bezpieczeństwo w szkole.

12.  Sprawy bieżące klas.

13.  Sprawy różne.

Wychowawcy klas I – VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 5 listopada 2020r.

kl. I-VIII              godz. 16.30


 1. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i trudnościach w nauce
 2. Pedagogizacja rodziców: 
 3. Bieżące sprawy klas.


 

Wychowawcy klas I - VIII

Nauczyciele przedmiotów

Pedagog szkolny

 

3a.

  do 18 grudnia      2020 r.

 

 1. Poinformowanie rodziców       i uczniów przez e-dziennik lub telefonicznie                       o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną

- wychowawcy klas

 

3b. do 22.12.2020
  1.Poinformowanie rodziców       i uczniów przez e-dziennik lub telefonicznie                       o przewidywanej ocenie  śródrocznej. 
- wychowawcy klas                       i nauczyciele przedmiotów,
3c. do 22.01.2021
  1. Wystawienie ocen śródrocznych.
- wychowawcy klas                       i nauczyciele przedmiotów, 

4

26-28.01 2021r.

Kl. I –VIII            e-wywiadówki

 1. Poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i osiągnięciach uczniów za I semestr (zebranie ogólne)
 2. Wnioski do pracy w II semestrze.
 3. Sprawy bieżące.

Dyrektor

 

Nauczyciel bibliotekarz

 

Wychowawcy klas I-VIII

5.

22 kwietnia  2021 r.

Kl. I – VIIII –godz. 16.30

sala gimnastyczna

 

 1. Bieżące sprawy klasy
 2. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce

Pedagogizacja rodziców –


wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

Pedagog szkolny

7.

13 maja 2021 r.

Kl. I - VIII

godz. 16.30

 1. Powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego.
 2. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce
 3. Sprawy bieżące.

Wychowawcy klas

 

Nauczyciele przedmiotów

8.

 17 czerwca 2020 r.

kl. I – VIII – godz. 16.30

 1. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020
 2. Poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i osiągnięciach uczniów za II semestr (zebranie ogólne)
 3. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych oraz ocenach  zachowania.
 4.  Pedagogizacja rodziców

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas IV – VIII

Nauczyciele przedmiotów

 

Pedagog szkolny

 


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

1

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

1 września 2020r.

 

2

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 – 31 grudnia 2020 r.

 

3

 

Ferie zimowe

 

 

15 luty  - 28 luty  2021 r.

 

 

  6

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

 1 - 6  kwietnia2020

 

 

7

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

   14. października 2020
   12,13 listopada 2020
   27,28,29? (egzamin)  kwietnia 2021
   4 czerwca 2021
   
 

 

8

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

25 czerwca 2021 r.

 

9

 

Ferie letnie

 

 

28 czerwca –

- 31 sierpnia 2021r.