REKRUTACJA 2019 / 2020

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Szanowni Państwo,

            zgodnie z nowymi zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria naboru

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej  są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Publicznej Szkoły Podsawowej nr 3 im. Bolesława Chrobrego  informuje, że w sekretariacie szkoły prowadzone sa zapisy dzieci 6. i 7. letnich na rok szkolny 2019/ 2020 do klas pierwszych. W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyc do sekretariatu wypełniony wniosek. Linki do wniosków poniżej.

Rodziców i opiekunów prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Mariusz Szczerbiński

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (DZIECKO Z OBWODU SZKOŁY)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (DZIECKO SPOZA OBWODU SZKOŁY)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

TERMINY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH

 

Szkoła w obiektywie.

DLACZEGO TRÓJKA? 
13 POWODÓW   DLA KTÓRYCH WARTO NAS  WYBRAĆ... 

1. Jesteśmy małą szkołą położoną w zacisznym osiedlu    z dala od zgiełku miasta.

2. Każdego ucznia traktujemy indywidualnie

3. Kadra pedagogiczna jest świetnie przygotowana

4. Mamy nowoczesne sale komputerowe z dostępem     do Internetu.

 5. Posiadamy klasopracownie wyposażone w tablice    multimedialne

 6. Bogata gama zajęć pozalekcyjnych pozwala rozwijać zainteresowania  i talenty naszych uczniów

 7. Mamy salę do zabaw dla dzieci powstałą w ramach programu "Radosna Szkoła"

 8. Mamy bogato wyposażone, przytulne sale lekcyjne.

 9.Prowadzimy szeroką działalność profilaktyczną i zdrowotną - realizujemy programy: "Szkoła promująca zdrowie", "Bezpieczna Szkoła"

10. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga  i pielęgniarki szkolnej

11. Jesteśmy otwarci na wnioski i sugestie rodziców

12. Tworzymy przyjazną atmosferę

13. Należymy do Klubu Przodujących Szkół i Stowarzyszenia "Świętokrzyskiego Klubu Najstarszych Szkół"

 

Naszym uczniom  oferujemy: 

 • sala rekreacyjna z pomocami dydaktycznymi i sprzętem    do zabaw
 • kompleks sportowo- rekreacyjny (boisko wielofunkcyjne, dwie sale gimnastyczne    ze sprzętem)
 • gabinet terapii pedagogicznej z licznymi pomocami
 • biblioteka z imponującym księgozbiorem
 • pracownia plastyki i techniki z galerią szkolną
 • świetlica szkolna otwarta w godz.6.45 – 15.30
 • świetlica środowiskowa  pracująca w godz. 12.00 -17.00
 • stołówka
 • doświadczoną i doskonalącą się ustawicznie kadrę pedagogiczną
 • opiekę edukacyjną dla uczniów z trudnościami w nauce  (zajęcia wyrównawcze)
 • indywidualne konsultacje z nauczycielami
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • dyżury psychologa
 • opiekę pielęgniarki szkolnej
 • zajęcia korygujące wadę postawy
 • ofertę zajęć pozalekcyjnych adekwatną  do możliwości szkoły:  

      koła przedmiotowe, ekologiczne, filatelistyczne, modelarskie, teatralne, sportowe,  krajoznawczo-turystyczne                                                               -    organizacje szkolne: PCK, LOP,

 • udział w projektach edukacyjnych: „Drugie życie elektrośmieci”, „Moje miasto bez elektrośmieci” „Świadomy wie, co zrobić   z ZSEE”, „Warsztaty twórczego  recyklingu”, „Lasy zielone płuca naszej planety”, „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”, „Bezpiecznie na rowerze”,  „Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”
 • uczestnictwo uczniów w konkursach   przedmiotowych, zawodach sportowych
 • bogaty program imprez i zajęć